Sally Telfer

78 Dawn - Watercolour on Tissue - Sally Telfer
78 Dawn - Watercolour on Tissue - Sally Telfer

77 Silent Night - Watercolour on tissue - Sally Telfer
77 Silent Night - Watercolour on tissue - Sally Telfer

53 Do You Remember When_ - Watercolour - S Telfer
53 Do You Remember When_ - Watercolour - S Telfer

78 Dawn - Watercolour on Tissue - Sally Telfer
78 Dawn - Watercolour on Tissue - Sally Telfer

1/9